Keur Moussa Abbey
Dakar, Senegal

Link to the Collegio Sant’Anselmo page